ข้อมูล eBook

ชื่อ: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ปรับปรุงใหม่สุด ทุกฉบับ

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

๑.  พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
๒.  พ.ร.ฎ. กำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
๓. พ.ร.บ.สิทธิบัตร
๔. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
๕. พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล
๖. พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
๗.  พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
๘. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
๙. พ.ร.บ.ความลับทางการค้า
๑๐. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฯ