ข้อมูล eBook

ชื่อ: การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Vibration Analysis

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกลนั้น ถือได้ว่าเป็นภาระอีกชนิดหนึ่งของชิ้นส่วนในระบบ ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรกลรับภาระมากขึ้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้เครื่องจักรกลนั้นมีอายุการใช้งานที่ลดลง ดังนั้นการหาวิธีลดการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรกล โดยการใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์หาปัญหา และเพื่อเป็นการติดตามสภาพของเครื่องจักรกลในขณะที่กำลังทำงาน ทำให้สามารถป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลได้ และเป็นการเพิ่มความมั่งคงและความน่าเชื่อถือให้กับระบบการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้หน่วยงานสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลลงได้